Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА


Всяко лице, което ползва услугите, дейностите и продуктите в настоящия сайт, се съгласява и приема настоящите Общи условия за ползване:

„Потребител“ - така ще бъде наричано всяко лице по-долу в Общите условия за ползване.

Под "сайт" ще се разбира уеб сайтът с адрес https://www.foundationkuzmanov.com, а информацията и услугите в него ще се наричат за краткост „Съдържание“, което предлага Фондация КУЗМАНОВ, наричана по-долу „Доставчик“, в настоящия сайт.

Потребителят, използващ този сайт, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с общите условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уеб сайта
1.1. Потребителят има право да използва този сайт, както информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до този сайт на трета страна.

1.2. Ползването на сайта е по инициатива, желание и за сметка на Потребителя, при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляря на авторското право – Фондация КУЗМАНОВ или трета страна.

1.3. Потребителят има право да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материалите от този сайт единствено за лична употреба, с цел да се информира за услугите предлагани от Доставчика, и/или да възлага поръчки или иска оферти относно услугите в сайта, или като участник в курсовете/дейностите и инициативите на Доставчика.

1.4. На потребителя е забранено следното:

1.4.1. Да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, изпраща (по какъвто и да е начин), заема, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в сайта, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин никакъв елемент от съдържанието на този сайт, без предварително писмено разрешение от Фондация КУЗМАНОВ. Без такова разрешение не се разрешава никакво използване на съдържанието от настоящия сайт, с каквато и да е цел.

1.4.2. Да използва неправомерно сайта или съдържанието в него (в т.ч., но не само, изпращане или предаване на материали със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, нарушаващо конкуренцията, оклеветяващо, неприлично, порнографско или друг вид незаконно съдържание или каквито и да са материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин да наруши законите на Република България).

1.4.3. Изрично не се разрешава използването на какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в сайта.

1.4.4. Да използва сайта, за да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

1.5. Доставчикът си запазва правото да осъвременява (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, данни, услуги или друга информация, показана на или свързана с настоящия сайт), да коригира евентуални допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко време без предизвестие.

1.6. Поради миграция на сайта на нов Managed VPS, въвеждане на сертификат RapidSSL и услуга Managed SSL, то може да има временни технически проблеми със сайта на Фондация КУЗМАНОВ. Също така бутонът "КУПИ" не изпраща съобщение/индикация до представителите на Фондация КУЗМАНОВ (също технически проблем в следствие миграцията на новия Managed VPS). Докато този технически проблем не бъде отсранен, то молим Ви НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БУТОНА "КУПИ" (както е и написано в поканата за всяко обучение или събитие).

2. Ограничаване на отговорността
2.1. Доставчикът е предприел всички необходими мерки да гарантира достоверността, истинността и пълнотата на информацията тук, както и отсъствието на подвеждащи данни. Въпреки това Доставчикът не гарантира точността и пълнотата на съдържанието в сайта, поради допуснати технически грешки.

2.2. Използването на сайта, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, са отговорност изцяло на потребителя.

2.3. При никакви обстоятелства Фондация КУЗМАНОВ, нейните служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този сайт или участвали в неговото създаване, не носят отговорност за каквито и да са щети (в това число, но не само, преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до сайта или на материал, публикуван в него, както и боравенето с него (в т.ч. технически проблеми, независимо от положените от Доставчика усилия) или на други сайтове, към които този сайт препраща, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от основанието и липсата на предупреждение за евентуалното възникване на вреди и дори и когато Доставчикът е бил уведомен за вероятността от настъпване на подобни щети.

2.4. В случаите извън посочените тук, отговорността на Доставчика се ограничава до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.

2.5. Ползването на този сайт може да води до разходи от страна на Потребителя, като такси за доставка на Интернет връзка, мобилен достъп до Интернет и други. Доставчикът не дължи на Потребителя никакви суми във връзка с каквито и да са разходи за ползването на този сайт.

3. Препратки (хипервръзки)
3.1. Възможно е в сайта да има хипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Доставчикът не наблюдава тези препратки в Сайта, тъй като те са предоставени само за улеснение на Потребителите.

3.2. Използвайки препратките, Потребителят е наясно, че напуска този сайт. Доставчикът Фондация КУЗМАНОВ не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове, както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. Доставчикът не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези сайтове. Ползването им е отговорност единствено на Потребителя. Потребителите следва да предявяват претенциите си към администратора или уебмастъра на съответния външен сайт.

3.3. Препратки от трети страници към сайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. Ако са ви необходими уточнения за възможността да поставите препратка във вашия уеб сайт към страница от този сайт, моля, свържете се с нас.

4. Авторско право
4.1. Дизайнът, структурата и съдържанието на този уеб сайт са защитени с авторско право. Последните са собственост на Фондация КУЗМАНОВ, която притежава изключителното право за ползването им. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

4.2. Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялото Съдържание на този уеб сайт, както и да го използват с каквато и да е публична или търговска цел, освен като потребители на дадена услуга от Съдържанието.

4.3. Този уеб сайт може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

4.4. Изрично не се разрешава използването на каквото и да е Съдържание от сайта, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без писменото разрешение на собственика - Фондация КУЗМАНОВ.

4.5. Достъпът до този сайт както и до всяка част от съдържанието му не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без предварителното писмено разрешение на автора - Фондация КУЗМАНОВ.

5. Издаване и изпращане на сертификати/удостоверения  след проведен курс/обучение

5.1. Някои от курсовете на Фондация КУЗМАНОВ са без възможност за издаване на сертификат/удостоверение, което е описано в поканата на самия курс. За някои присъствени семинари, конференции и други форуми също не се предвижда издаването на сертификат/удостоверение, и тогава в поканата за събитието не е написано издаването на документ за участие/присъствие.

5.2. За някои курсове и други форуми (конференции, семинари, обучения и т.н.), участниците може да получат сертификат/удостоверение за участие. Сертификатът/удостоверението не е задължителен документ за участие в даден курс/форум и участникът сам изявява желанието си дали даден сертификат/удостоверение да му бъде издаден.

5.3. За някои обучителни курсове, провеждани в партньорство с ВУЗ, участниците може да получат удостоверения с присъдени квалификационни кредити, издадени от съответния ВУЗ. Тези удостоверения се получават за завършен курс и при спазване на изискванията описани в Наредба № 15 на МОН от 22.07.2019 год..

5.4. Кoгато е предвидено издаването на сертификат/удостоверението, то документът се изпраща на регистрирания от участника email или по Еконт. Куриерската услуга по Еконт се заплаща от Потребителя.

5.5. Ако даден Потребител изяви желанието си изрично да му дъде издаден или преиздаден хартиен сертификат/удостоверение, и същият да бъде изпратен до посочен от него адрес по Еконт, то Потребителят заплаща по 20 лв. на брой издаден сертификат/удостоверение към Фондация КУЗМАНОВ. Куриерската такса за изпращане на издадените хартиени сертификати/удостоверения се заплащат от Потребителя.

5.6. Срокът за издаване и изпращане на сертификат/удостоверение, описани в т. 5.4 и т. 5.5 от настоящите условия, е до 15 работни дни след приключване на даден обучителен курс и получаване на паричния превод от страна на Потребителя

6. Възстановяване и връщане на заплатени суми

6.1. Когато даден Потребител желае да се откаже от закупен от него продукт, не по-късно от 14 дни от датата на закупуване, то заплатената от него сума се връща на банковата сметка, от която е получена. Фондация КУЗМАНОВ си запазва правото да удържи такса банков превод в размер на 1,20 лв..

6.2. Ако даден Потребител е превел сума след крайния срок за плащане, некоректно преведена сума или нарушавайки инструкциите (описани в поканата за дадено събитие/курс или изпратени по email-а до Потребителя), то внесената сума се връща по банковата му сметка, като Фондация КУЗМАНОВ удържа 5,00 лв. банкова и административна такса.

6.3. Ако даден участник е заплатил сумата си за включване в присъствено събитие (конференция, семинар, обучение и т.н.) и желае да се откаже по-малко от 15 календарни дни преди форума, то Потребителят дължи неустойка в размер на 100% към Фондация КУЗМАНОВ. При възможност Фондация КУЗМАНОВ може да включи Потребителя в други форуми и събития и така да използва под друга форма, заплатената вече от него сума.

6.4. Ако даден участник е заплатил сумата си за включване в дистанционно/онлайн събитие (конференция, семинар, обучение и т.н.) и в деня на събитието не вземе участие поради някакви причини (сприране на тока, липса на Интернет, личен ангажимент или друго), то на Потребителя не се възстановява заплатената от него сума. При възможност Фондация КУЗМАНОВ може да включи Потребителя в други форуми и събития и така да използва под друга форма, заплатената вече от него сума.

7. Поверителност
7.1. Доставчикът е регистриран администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само, името на потребителя, имейл адрес, телефонен номер и данни за фактура (когато е приложимо). Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

7.2. Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на Потребителя. Доставчикът не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта (например когато сайтът е бил под хакерска атака).

7.3. Потребителят може да се откаже от получаването на информационни съобщения, изпращани от Доставчика, чрез изпращане на email до Доставчика.

7.4. Информацията, предоставяна от Потребителя при посещението на този сайт, се използва за отговаряне на отправените запитвания, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели, за приемане на заявки и изпращане на услуги до потребителите и др. По време на посещението на сайта, Доставчикът изисква следната информация от Потребителя по време на регистрация: имена, email, телефонен номер. А в случайте, когато Потребителят желае и фактура - данни за издаване на фактура като: име на институцията/организацията, адрес, БУЛСТАТ/ЕИК и МОЛ.

7.5. Фондация КУЗМАНОВ има право да променя политиката за поверителност като част от условията за ползване на сайта по всяко време. Задължение на потребителя е да се запознава със съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е 17.09.2021г..

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ВСЕКИ

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти! 

Избери

Избери

Изберете курсът или курсовете, в които желаете да се включите

Плати

Плати

Вие може да заплатите Вашата поръчка с дебитна карта, по банков път или чрез Еконт/EasyPay

Гледай

Гледай

Избраният от Вас курс може да проследите: на живо, онлайн или на запис (в удобно за Вас време)