ФОНДАЦИЯ КУЗМАНОВ

Бихме желали да Ви представим някои от по-големите дейности на Фондация „КУЗМАНОВ“, не за да Ви се хвалим, а за да прецените по-добре нашата организация:

- Фондация „КУЗМАНОВ“ в момента е най-голямата обучителна организация за учители и други педагогически специалисти в България;

- през  последните години подкрепя чрез експертен опит и становища няколко общини в България (община Сливница, район южен на община Пловдив, община Пещера, община Панагюрище, община Банско, община Шумен и др.), даваме становища по различни образователни нормативни документи към Министерство на образованието и науката и работим в близки отношения със стотици учебни заведения (училища и детски градини) и в намиращите се в тях учители, ученици и родители.

- кампанията „Усмихни се“ е инициатива на отдел "Социални дейности" на Фондация "КУЗМАНОВ", в партньорство с "ИЛИЯНАДЕНТ - Амбулатория за индивидуална първична дентална помощ". В нея хора от цялата страна получават безплатен първичен преглед, първична дентална помощ и лечение включващо: лечение на кариес и последващо покритие с фотополимер, почистване на зъбен камък, лечение на заболявания на венците (гингвинит, пародонтит и др.) и други манипулации.

Лицата, включени в кампанията "Усмихни се" трябва да са над 18 години (младежи и възрастни), които живеят с доход на член от семейството под една минимална работна заплата на месец. Непълнолетните лица НЕ са допустими кандидати по тази кампания, защото денталното лечение за тях е безплатно и осигурено от държавата;

- кампанията „Учител на годината – България“ организираме от 2011г. Инициативата е различна от всички други подобни инициативи в страната, защото ние имаме ясни критерии за номиниране и не се интересуваме от териториалната или синдикалната принадлежност на Учителя. Ние търсим и отличаваме Просветителите на България по техните професионални и личностни качества. Всеки един учител, родител, ученик, общественик или инициативен гражданин, може да номинира и разкаже за избран от него Учител, за работата му в клас и в извънкласните му дейности и т.н.

Медиен партньор ни е БНТ, а церемония по награждаване на отличените Учители, съвременните Будители на България, по традиция, се проведе на 25 май в гр. София.;

- кампанията “Voices Angelorum”, чиято цел беше да се съберат средства за подпомагане на младежи (момичета и момчета), които имат изявени гласови възможности за пеене в хор, но не развиват таланта си поради финансови причини. Инициативата се реализира съвместно с МДТ „Константин Кисимов“ – гр. Велико Търново и хор „Кантилена“ – гр. Велико Търново. Събраната сума беше разпределена между трима младежи и девойки.

- провеждане на Национални Педагогически конференции посветени на „проблемните“ деца в училище, работата с родителите, добрите педагогически практики и др. Вече отминалите шест конференции бяха изключително успешни и представените доклади намериха място в специални сборници.

В края на месец ноември ще се проведе VII Национална Педагогическа конференция на отдел „Образование и култура“ на Фондация КУЗМАНОВ, която ще събере над 230 Учители, Педагогически специалисти и други заинтересовани лица в гр. Банско;

- проект „Българско даскало“. В проекта са залегнали дейности за създаване на среда за подобряване на комуникацията между учители-ученици-родители-местна власт-местни организации и иновативни подходи за социалното включване на деца и младежи от уязвими групи. Някой да покаже на децата застрашени от отпадане, че оценява заложбите ми (макар и тези заложби към момента да не може да оцени МОН чрез НВО).

Цел на проекта беше да провлечем и задържим в образователната система деца от уязвими групи, заплашени от отпадане от образователната система и последващо социално изключване; намаляване на предразсъдъците на учителите работещи в интеркултурна среда и изграждане на практически умения за по-добра комуникация с родителите; овластяване на ученици, които пълноправно и активно да участват в училищния живот и вземат решения за дейности и въпроси, които ги касаят; привличане на нови родители в родителските клубове/училищните настоятелства и активното им участие при училищните дейности, решаване на конфликти, при задържане на ученици в училище и др.; И не на последно място по-добра комуникация межди местната власт (извън служебните ангажименти), местния бизнес (подготовка на ученици за нуждите на местния бизнес, кариерно ориентиране) и неправителствения сектор (сформиране на активно гражданско общество, доброволчество, подкрепа на значими местни обществени каузи от страна на учениците и учителите) и др.,

- финансова подкрепа на младежки футболен отбор „Аутсайдерите“ – това е футболен отбор, съставен от студенти, който ние подкрепяме. Момчетата са нашите посланици на „чиста“ игра, намаляване на агресията чрез спорт, феърплей и др. младежки каузи.

- организиране и провеждане на редица образователни пътувания в страната и чужбина за деца и младежи, в които участниците се запознават с културно-историческите забележителности на нашата страна, провеждат им се занимания за работа в екип и др.

- провеждаме поредицата работни срещи в цялата страна на тема „Превенция на агресията в учебните заведения“, Целта на работните срещи е да привлече вниманието на учители и възпитатели, работещи с деца към един нарастващ проблем – агресията. Представят се съвременни методи за решаване на конфликти между деца/ученици. Във втората част от На събитието се създава Работна група на общинско ниво, която да идентифицира най-често срещаните прояви на детска агресия и в последствие създаде/актуализира общинския план за борба с агресията (вербална и невербална).

- проектът „Театро, моля, театро“. Отдел "Младежки дейности" на Фондация КУЗМАНОВ, изпълнявайки своята Коледна инициатива от 2015г. - "Театро, моля, театро", подкрепи провеждането на XI Международен младежки театрален фестивал "Океан от любов" на Младежки дом Пазарджик. Общо 21 театрални аматьорски младежки групи, от страната и чужбина, от 1 до 5 април 2016г. изнасяха представления пред Пазарджишката публика. В подкрепа на ученическото театрално изкуство Фондация КУЗМАНОВ учреди достойна парична награда, с която отличената театрална трупа ще продължи да развива заниманията си по театрално изкуство. Тази награда спечели Театрална експериментална трупа ”Тези” - гр. Стара Загора с представлението „Миграция на белите китове”. Ръководител - Станислав Станев.

- инициативата „Старите школа“ е създадена с цел да привлече общественото внимание върху старите, вече неизползвани, сгради на Български училища. Тези обители на българското образование, които години наред, често повече от столетие, са пазили и развивали Българското образование и култура, Българската нация. Решението за инициативата "Старите школа" беше взето на I Национална педагогическа конференция, провела се в гр. Банско, в дните 30 май, 31 май и 1 юни 2015г., организирана от Фондация "КУЗМАНОВ".

И чрез Фейсбук-група бихме желали да наберем съмишленици и родолюбци, с които заедно да се обърнем към отговорните институции за опазване на сградния фонд на училищата (МОН, Министерство на културата, общини и др.). Да подемем инициатива за консервирането на старите училищни сгради, а на по-късен етап и евентуалната им реставрация - се цел да останат културни паметници за идните поколения.

- от януари 2016г. разкрихме клон на организацията ни в гр. София, където освен дейностите на Фондация „КУЗМАНОВ“, работим и с някои допълнителни насочени към децата със СОП като: консултация на родители на деца със СОП; консултация на учители как по-успешно да работят с учениците със СОП и емоционално-поведенчески проблеми?; детска психотерапия; психодиагностика на деца за явяване пред ТЕЛК, ЕКПО и др.; консултация и психотерапия на деца пострадали от насилие; когнитивна терапия на деца със СОП; обучителни курсове и много други.

- вече пет години обикаляме цялата страна, посетили сме стотици учебни заведения (детски гради и училища), където сме провели стотици обучителни курсове на учители, които вярваме са изключително полезни при тяхната просветителска работа. Обученията са свързани с емоционално-поведенческите проблеми на децата, децата със СОП, превенция на агресията и много други.

Повече информация за нашата организация може да намерите на сайта ни.

The mission and goals

The mission of  KUZMANOV Foundation is through direct or indirect approach and advocacy work for quality education in Bulgaria, development of sports and tourism leisure for a healthier lifestyle, social inclusion of vulnerable groups in different aspects of public life and increasing the capacity and competitiveness of young people. An important priority for our organization is the preservation and promotion at home and abroad, the national cultural heritage.

 

The goals of KUZMANOV Foundation are:

SPORT

Development of sport in their spare time, creating motivation of children and adults to participate in sports activities in order to improve their physical capacity, diversify and make full use of their free time, providing free access to sports facilities, the possibilities of using sport as prevention against intolerance, violence, tobacco use, alcohol and drugs. Formation and development of social skills in children - skills for teamwork, tolerance, solidarity, respect for the principles of Fair Play. Promoting the importance and role of sport through the media.

TOURISM

Started with natural, cultural and historical sites in Bulgaria and abroad.

YOUTH ACTIVITIES

Targeted at young people aged 15 to 30 years, according to international and European standards for youth work. The aim is to improve the quality of life of young people in the country. Promotion of economic activity and career development of young people, improving access to information, promotion of healthy lifestyles, prevention of social exclusion of young disadvantaged people, development of youth volunteering, raising public awareness, developing youth small cities and rural areas, development of intercultural and international dialogue and mobility.

EDUCATIONAL

Building and training of pupils in primary schools, secondary schools and training centers for the study of foreign languages, information technology and crafts.

CULTURAL

Stimulate interest in children's activities with systemic theater, film, art and elocution, literature and music and a chance for selection of children with development prospects.

SOCIAL ACTIVITIES

Financial assistance and social integration of children, adolescents and adults who live with an income per family member under a minimum wage, provide stipend of one minimum wage to talented students, free education in schools and educational centers of KUZMANOV Foundation.

Mr. Atanas Kuzmanov

Mr. Atanas Kuzmanov

Executive Director and Member of the Board of KUZMANOV Foundation

Mrs. Ivanka Kuzmanova

Mrs. Ivanka Kuzmanova

Member of the Board of KUZMANOV Foundation

Mr. Kaloyan Dimitrov

Mr. Kaloyan Dimitrov

Member of the Board of KUZMANOV Foundation

Mrs. Dani Kancheva

Mrs. Dani Kancheva

Director of Finance and Law

Mrs. Katya Kyuchukova

Mrs. Katya Kyuchukova

Director of the Department of Education and Culture

Mr. Krasi Stoyanov

Mr. Krasi Stoyanov

Data Protection Officer under EU Regulation 2016/679 (GDPR)

Mrs. Daniela Todorova

Mrs. Daniela Todorova

Head of Department "Work with children with SEN"

Dr. Natalia Lyubenova

Dr. Natalia Lyubenova

Psychologist, Lecturer

Mrs. Elena Koleva

Mrs. Elena Koleva

PhD - Lecturer

Prof. Vanya Dimitrova

Prof. Vanya Dimitrova

HR and Management, Lecturer

A part of the Volunteers in KUZMANOV Foundation

A part of the Volunteers in KUZMANOV Foundation

The team of Department Education and Culture

The team of Department Education and Culture

ONLINE COURSES FOR EVERYONE

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти! 

Choose

Choose

Select the course or courses you want to take

Pay

Pay

You can pay for your order with a debit card, by bank transfer or through Econt / EasyPay

Watch

Watch

You can follow the course you have chosen: live, online or recorded (at a time convenient for you)