Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец СЕПТЕМВРИ 2022 год.

Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец СЕПТЕМВРИ 2022 год.

16/08/2022

   Уважаеми Колеги,

   И през новата учебна година курсовете на БСУ, проведени в партньорство с отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ, са в подкрепа на Педагогическите специалисти. Ето и подробности за обучителните тематични курсове, през месец СЕПТЕМВРИ 2022г., с по 1 и 2 квалификационни кредити:

ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО БДП (за нови учители)с удостоверение с 2 кредита

 МЕТОДИКА НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БДП ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИс удостоверение с 1 кредит

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП (III и IV клас)с удостоверение с 2 кредита

 МЕТОДЪТ "ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ" (с включени добри Педагогически практики на метода от Русия, САЩ и Европа), с удостоверение с 1 кредит

 НОВО ОБУЧЕНИЕ БАЗИРАНО НА КОМПЕТЕНТНОСТИс удостоверение с 1 кредит

   Фондация КУЗМАНОВ организира обучителни курсове (събиране на групи, логистика, документация и т.н.) с квалификационни кредити като вид обслужващо звено на един от най-иновативните университети в България, с висока акредитация, а именно Бургаският свободен университет (БСУ). Курсовете се провеждат от БСУ, а Лекторите на БСУ предоставят нужната информация винаги от практическа гледна точка, и през погледа на добрите образователни практики в България и по света. Тази наша организационна дейност е разписана в специален Договор за сътрудничество.

   Обучителният тематичен курс Въвеждащо обучение по БДП (за нови учители) ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време в два последователни дни, на 3 и 4 септември 2022г. /събота и неделя/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 5 и 6 септември 2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите записи на живите предавания, които ще може да гледате в периода 4-5 септември 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

  Предложението ни ​Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 4 септември 2022г. /неделя/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 05.09.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 5 септември 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Обучителният курс Компютърно моделиране за начален етап (III и IV клас) ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време в два последователни дни, на 8 и 9 септември 2022г. /четвъртък и петък/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 10 и 11 септември 2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите записи на живите предавания, които ще може да гледате в периода 9-10 септември 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Курсът Методът "Обърната класна стая" (с включени добри Педагогически практики на метода от САЩ и Европа) ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 17 септември 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 18.09.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 18 септември 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   НОВИЯТ курс Обучение базирано на компетентности ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 24 септември 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 25.09.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 25 септември 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

Обучителните курсове се провеждат в електронна среда, синхронно и от разстояние. Ще се използва една от най-удобните и популярни платформи измежду: Zoom/MS Teams или Google classroom (Google meet), в която Вие може да се регистрирате с Вашите email-и (лични или служебни), включително и тези в домейна @edu.mon.bg. За да се изпълнят изискванията за синхронно обучение от разстояние в електронна среда, описани в Наредба 15 на МОН, включително и да имате право да получите удостоверение с квалификационен кредит, то Вие задължително трябва:
- да участвате в обучителния курс;
- да бъдете назначен на длъжност като педагогически специалист;
- да се впишете в електронния присъствен списък, който ще бъде пуснат на самото обучение;
- в неприсъствения ден от курса (вторият ден) да изпълните поставената от обучителя задача и да ни я изпратите на email;
- да си попълните анкетата също в рамките на неприсъствения ден от обучението.

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

   Курсовете Въвеждащо обучение по БДП (за нови учители) и Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици ще представят в детайли всички теоретични знания и практически умения, които Учителите трябва да формират в децата и учениците, както в детската градина, така и в училище, за да може да спазват правилата за движение по пътищата и по този начин да опазят, както своето здраве и живот, така и здравето и живота на своите приятели. Изискванията в курса са съобразени с нормативните документи и добрите практики за безопасно движение. Курсът е подходящ за Учители, които искат да представят обучението по БДП на техните възпитаници по интерактивен и задържащ вниманието начин. Обучението е за придобиване на знания и умения как интерактивно да се водят часовете по БДП, поддържащ и актуализиращ знанията на Учителя. Обучителният тематичен курс е разработен и на база авторски дидактически методи на д-р Надие Карагьозова - курс по Методика на обучението по БДП за ученици - академия по безопасност /Безопасност на движението по пътищата за детски градини и училища - формиране на пътна култура у подрастващите/.

По време на обучението на тема "Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици" ще се представят:

- всички нужни знания и умения, които трябва Учителят да формира в децата/учениците за безопасно движение по пътищата;

- предложения за интерактивно организиране и провеждане на часовете по БДП;

- дидактически инструменти за задържане вниманието на децата/учениците в часовете по БДП;

- методика на обучението по БДП;

- цялостна организация на обучителния процес по БДП, включително и контрол и оценка на знанията на децата/учениците;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Въвеждащо обучение - методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици, с 2 квалификационни кредита ИЛИ удостоверение за завършен курс на тема Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици, с 1 квалификационен кредит.

   Обучителният тематичен курс Въвеждащо обучение по БДП (за нови учители) е подобен на курса "Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици", с тази разлика че е: по-детайлен, подходящ за нови учители и успешно завършилите обучението получават 2 квалификационни кредита.

Важно! Един и същ участник не може да участва едновременно и в двата курса: "Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици" и "Въвеждащо обучение по БДП (за нови учители)", защото се припокриват.

   Обучителният тематичен курс Компютърно моделиране за начален етап (III и IV клас)​ ще представи теоретичните и практически знания и умения, които Учителят трябва да преподава в III и IV клас, по учебния предмет Компютърно моделиране. Курсът е разработен съвместно с преподаватели от НВУ "Васил Левски"-гр. Велико Търново, и до момента в него са взели участие хиляди Педагози от цялата страна.

По време на обучението на тема "Компютърно моделиране за начален етап (III и IV клас)" ще се представи:

- учебните програми по предмета Компютърно моделиране за III и IV клас, както и обсъждане на заложените в учебните програми стандарти;

- работата с програма Scratch;

- използването на други компютърни програми при обучението по компютърно моделиране;

- интервюта с компютърни специалисти, които да представят какви бъдещи знания и компетентности ще се търсят в следващото поколение компютърни разработчици;

- проекти към всяко тематично разпределение (учебни материали за часовете по компютърно моделиране);

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Компютърно моделиране за начален етап, с 2 квалификационни кредита.

   Курсът Методът "Обърната класна стая" (с включени добри Педагогически практики на метода от САЩ и Европа) ще представи в детайли този нов интерактивен метод за обучение на ученици (включително и студенти). Методът "Обърната класна стая" е разработен в края на XX век и продължава развитието си през настоящия XXI век. Методът се счита за един от най-съвременните образователни подходи, като успешно се прилага в STEAM-класни стаи, Khan академия и другаде. Има разработки на метода включително и за дистанционно (онлайн) обучение, което се прилага вече повече от две години, в целия свят, заради пандемичната обстановка. Методът е толкова популярен по света, защото отговаря много добре на нуждите на съвременното поколение ученици (дигиталните деца, Z-поколението).

По време на обучението на тема "Методът "Обърната класна стая" (с включени добри Педагогически практики на метода от САЩ и Европа)" ще се представят:

- подробно методът "Обърната класна стая" и ключовите му похвати;

- прилагане на метода "Обърната класна стая" по време на присъствени обучения (в клас) и дистанционни обучения (онлайн);

- формиране на ключови умения и компетентности в учениците;

- добри практики на метода от САЩ, Европа и Русия;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Методът "Обърната класна стая"с 1 квалификационен кредит.

  Представеният за първи път НОВ обучителен тематичен курс Обучение базирано на компетентности показва новите тенденции при преподаването на децата и учениците от XXI век. Курсът е от поредицата ни "Иновативно образование", в която се представят най-съвременните и интерактивни методи на обучение. По дефиниция всички методики на обучение имат за основна цел придобиването на знания, развитието на умения и установяването на работни навици. Обучението, базирано на компетентности (CBL) представлява набор от стратегии за постигане на това.

Компетентностният подход на преподаване е представен като: динамична съвкупност от знания, умения, нагласи и отношения, които се придобиват в процеса на обучение. Свързват се основно с поведението на личността – не сами по себе си знания или умения, а подходящи поведения, демонстрирани в конкретни учебни ситуации и необходими за постигането на резултати в конкретна дейност или при определена професионална роля.

Знанията са свързани с отговори на въпроси – какво, кога, къде, колко и т.н., уменията изискват прилагането на знанията на практика, а под отношенията са нагласите към знанието и се отразяват в поведението на учениците.
В курса се разглеждат основните ключови компетентности, включващи в себе си общопредметните и предметни компетентности. Също така и умения, които педагогическите специалисти трябва да развият в своите възпитаници. 

По време на обучението на тема "Обучение базирано на компетентности" ще се представят:

- представяне в детайли на метода Обучение базирано на компетентности;

- запознаване с основите ключови компетентности, които се развиват в ДГ и училище;

- представяне на преносимите (меки) умения, които Педагогическият специалист формира в децата/учениците по време на педагогически ситуации или учебни часове;

- представяне на съвкупност от компетентности (знания, умения и отношения), които децата/учениците трябва да развият в учебните заведения;

- представяне на знанията, уменията и нагласите, които ДОС развива в децата и учениците;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците.

- удостоверение за завършен курс на тема Обучение базирано на компетентности, с 1 квалификационен кредит.

   СУМА:

Въвеждащо обучение по БДП (за нови учители)с удостоверение с 2 кредита - 98 лв./участник

Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученицис 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Компютърно моделиране за начален етап (III и IV клас)​, 2 квалификационни кредита - 98 лв./участник

Методът "Обърната класна стая" (с включени добри Педагогически практики на метода от САЩ и Европа), с 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Обучение базирано на компетентностис 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Вие може да преведете Вашата сумата по банков път ИЛИ с дебитна/кредитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

Ако Вие ни дарите сътоветната сума, то ние ще Ви включим безплатно в съответния курс. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране. Сумите не включват ДДС.

 

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в посочените по-горе срокове.

Вие ще получите и учебните материали, когато такива са предвидени в курса.

Ако желаете удостоверение с квалификационен кредит, то документът ще Ви бъде изпратен до 15 работни дни, до избран от Вас адрес или офис на Еконт. Куриерските разходи за получаване на Вашата пратка до офис на Еконт е на цена около 5 лв., която доставка се поема от Ваша страна (Вие ще бъдете уведомени по email и SMS за точния ден на пратката Ви).

 

   ЗАЯВКА:

Ако желаете да се включите в нашите интерактивни обучения, то може да заявите Вашето участие (брой участници, данни за издаване на удостоверение и други изисквания) като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

Заявки се приемат до три дни преди всеки курс ИЛИ до изчерпване на местата. 

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ако Вие ни дарите сътоветната сума, то ние ще Ви включим безплатно в съответния курс. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране. 

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
49,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ