Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец СЕПТЕМВРИ 2021 год.

Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец СЕПТЕМВРИ 2021 год.

24/08/2021

   Скъпи Колеги,

   Курсовете на БСУ, в партньорство с отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ, са специално разработени за Учители. През месец септември 2021г. БСУ, в партньорство с Фондация КУЗМАНОВ и лично с г-н Атанас Кузманов (експерт в сферата на предучилищното и училищното образование, учител и директор. Водещ на редица семинари, конференции, присъствени и онлайн курсове посветени на: образованието, комуникацията, емоционалната интелигентност и други) Ви канят на следните обучителни тематични курсове, и практически тренинги, с по 1 квалификационен кредит:

МЕТОДЪТ "ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ" (с включени добри Педагогически практики на метода от САЩ, Европа и Русия)

НОВО АТЕСТИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - практически тренинг с попълване на атестационни карти

НОВО ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ - практически тренинг с изготвяне на Вашето портфолио

   Фондация КУЗМАНОВ организира обучителни курсове (събиране на групи, логистика, документация и т.н.) с квалификационни кредити като вид обслужващо звено на един от най-иновативните университети в България, с висока акредитация, а именно Бургаският свободен университет (БСУ). Курсовете се провеждат от БСУ, а Лекторите на БСУ предоставят нужната информация винаги от практическа гледна точка, и през погледа на добрите образователни практики в България и по света. Тази наша организационна дейност е разписана в специален Договор за сътруничество, който имаме с БСУ.

   Курсът Методът "Обърната класна стая" (с включени добри Педагогически практики на метода от САЩ, Европа и Русия) ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 18 септември 2021г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 19.09.2021г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 19 септември 2021г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Tренингът Атестиране на Педагогическите специалисти - практически тренинг с попълване на атестационни карти ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 25 септември 2021г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 26.09.2021г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 26 септември 2021г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Практически курс-тренинг Портфолио на Учителя - практически тренинг с изготвяне на Вашето портфолио ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 2 октомври 2021г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 3.10.2021г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 3 октомври 2021г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си. СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК - в периода от 29.09.2021г. до 03.10.2021г. Вие ще получите БОНУС запис, който ще Ви помогне да се подготвите по-добре преди самия практически тренинг за изготвяне на Вашето професионално портфолио.

Обучителните курсове се провеждат в електронна среда, синхронно и от разстояние. Ще се използва една от най-удобните и популярни платформи измежду: Zoom/MS Teams или Google classroom (Google meet), в която Вие може да се регистрирате с Вашите email-и (лични или служебни), включително и тези в домейна @edu.mon.bg. За да се изпълнят изискванията за синхронно обучение от разстояние в електронна среда, описани в Наредба 15 на МОН, включително и да имате право да получите удостоверение с квалификационен кредит, то Вие задължително трябва:
- да участвате в обучителния курс;
- да бъдете назначен на длъжност редовен учител;
- да се впишете в електронния присъствен списък, който ще бъде пуснат на самото обучение;
- в неприсъствения ден от курса (вторият ден) да изпълните поставената от обучителя задача и да ни я изпратите на email;
- да си попълните анкетата също в рамките на неприсъствения ден от обучението.

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

   Курсът  Методът "Обърната класна стая" (с включени добри Педагогически практики на метода от САЩ, Европа и Русия) ще представи в детайли този нов интерактивен метод за обучение на ученици (включително и студенти). Методът "Обърната класна стая" е разработен в края на XX век и продължава развитието си през настоящия XXI век. Методът се счита за един от най-съвременните образователни подходи, като успешно се прилага в STEAM-класни стаи, Khan академия и другаде. Има разработки на метода включително и за дистанционно (онлайн) обучение, което се прилага вече повече от една година, в целия свят, заради пандемичната обстановка. Методът е толкова популярен по света, защото отговаря много добре на нуждите на съвременното поколение ученици (дигиталните деца, Z-поколението).

По време на обучението на тема "Методът "Обърната класна стая" (с включени добри Педагогически практики на метода от САЩ, Европа и Русия)" ще се представят:

- подробно методът "Обърната класна стая" и ключовите му похвати;

- прилагане на метода "Обърната класна стая" по време на присъствени обучения (в клас) и дистанционни обучения (онлайн);

- формиране на ключови умения и компетентности в учеиците;

- добри практики на метода от САЩ, Европа и Русия;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Методът "Обърната класна стая", с 1 квалификационен кредит.

   Атестиране на Педагогическите специалисти - практически тренинг с попълване на атестационни карти ще отговори на въпросите кой, кога и как се атестира? Подробно представяне и експертни обяснения към раздел VIII от Наредба 15 от 22 юли 2019г. на МОН (Атестиране на дейността на педагогическите специалисти). Мястото на професионалното портфолио на учителя в процеса на атестация. По време на обучителния курс ще се проведе практически тренинг по попълване на атестационни карти за: учител - приложение № 20; за възпитател - приложение № 21; за рехабилитатор на слуха и говора, треньор по вид спорт, корепетитор, хореограф, логопед, ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии" - приложение № 22; за директор на институция - приложение № 23; за заместник-директор на институция - приложение № 24 и за психолог и педагогически съветник - приложение № 25.

По време на обучението на тема "Атестиране на Педагогическите специалисти - практически тренинг с попълване на атестационни карти" ще се представят:

- цялата нормативна документация свързана с процеса на атестиране на Педагогическите специалисти;

- представяне на добри похвати при попълване на атестационна карта и професионално портфолио;

- подробно разглеждане и обсъждане на различни атестационни карти (приложения от № 20 до № 25 от  Наредба 15 от 22 юли 2019г. на МОН);

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Атестиране на Педагогическите специалисти, с 1 квалификационен кредит.

   Обучителният тематичен курс-тренинг Портфолио на Учителя - практически тренинг с изготвяне на Вашето портфолио ще представи изискванията за структура на Учителското портфолио. Както в предварителния БОНУС курс, така и по време на живото предаване ще бъдат представени и дискутирани в детайли минималните изисквания за Портфолио на Учителя, както и ще бъдат представени различни Педагогически портфолиа. На 02.10.2021г. по време на практическия тренинг ще бъдат обсъждани в детайли портфолиата на участниците в обучението (обсъждането и коментарите върху портфолиата на участниците е по желание, но е препоръчително участниците в практическия тренинг да са започнали с изготвянето на своето професионално портфило, за да могат да получат конкретни практически насоки за подобряването му).

По време на обучението на тема "Портфолио на Учителя - практически тренинг с изготвяне на Вашето портфолио" ще се представят:

- СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК, който представлява предварителен запис с подробни обяснения за структурата на Учителското портфолио. Записът ще бъде достъпен в периода 29.09.2021г. - 03.10.2021г.;

- представяне на раздел VI от наредба № 15 на МОН от 27.11.2020г.;

- минималните елементи и изисквания към Учителското портфолио;

- практически примери за всички раздели на портфолиото, с акценти върху най-често допусканите грешки от страна на Учителите, при изготвянето на този важен документ;

- интервю с Учител, който е създал своето портфолио съгласно добрите стандарти в България и чужбина;

- бланка на Учителско портфолио;

- практически тренинг: обсъждане в детайли на портфолиа на участници в курса, на Вашите портфолиа;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Портфолио на Учителя, с 1 квалификационен кредит.

 

   СУМА:

Методът "Обърната класна стая"с 1 квалификационен кредит - 39 лв./участник

Атестиране на Педагогическите специалисти - практически тренинг с попълване на атестационни картис 1 квалификационен кредит - 39 лв./участник.

Портфолио на Учителя - практически тренинг с изготвяне на Вашето портфолиос 1 квалификационен кредит - 39 лв./участник

Вие може да преведете Вашата сумата по банков път ИЛИ с дебитна/кредитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

 

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в описаните по-горе срокове.

Вие ще получите и учебните материали, когато такива са предвидени в курса.

Ако желаете удостоверение с квалификационен кредит, то документът ще Ви бъде изпратен до 15 работни дни, до избран от Вас офис на Еконт. Куриерските разходи за получаване на Вашата пратка до офис на Еконт е на цена около 4 лв., която доставка се поема от Ваша страна (Вие ще бъдете уведомени по email и SMS за точния ден на пратката Ви).

 

   ЗАЯВКА:

Ако желаете да се включите в нашите интерактивни обучения, то може да заявите Вашето участие (брой участници, данни за издаване на удостоверение и други изисквания) като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

Заявки се приемат до три дни преди всеки курс ИЛИ до изчерпване на местата. 

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
39,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ