Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец ОКТОМВРИ 2021 год.

Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец ОКТОМВРИ 2021 год.

01/10/2021

   Скъпи Колеги,

   Курсовете на БСУ, в партньорство с отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ, са специално разработени за Учители. Ето и подробности за обучителните тематични курсове, през месец ОКТОМВРИ 2021г., с по 1 и 2 квалификационни кредита:

МЕТОДИКА НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БДП ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИс удостоверение с 1 кредит

НОВО ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО БДП (за нови учители)с удостоверение с 2 кредита

ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМИТЕ Google-формуляри И Forms на MS Teamsс удостоверение с 1 кредит

НОВО ОБУЧЕНИЕ В STEM СРЕДАс удостоверение с 1 кредит

   Фондация КУЗМАНОВ организира обучителни курсове (събиране на групи, логистика, документация и т.н.) с квалификационни кредити като вид обслужващо звено на един от най-иновативните университети в България, с висока акредитация, а именно Бургаският свободен университет (БСУ). Курсовете се провеждат от БСУ, а Лекторите на БСУ предоставят нужната информация винаги от практическа гледна точка, и през погледа на добрите образователни практики в България и по света. Тази наша организационна дейност е разписана в специален Договор за сътрудничество.

   Курсът Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 17 октомври 2021г. /неделя/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 18.10.2021г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 18 октомври 2021г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   НОВИЯТ Обучителният курс Въвеждащо обучение по БДП (за нови учители) ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време в два последователни дни, на 20 и 21 октомври 2021г. /сряда и четвъртък/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 22 и 23 октомври 2021г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите записи на живите предавания, които ще може да гледате до 23 октомври 2021г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Курсът от ОРЕС-поредицата Оценяване знанията на учениците чрез платформите Google-формуляри и Forms на MS Teams ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 24 октомври 2021г. /неделя/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 25.10.2021г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 25 октомври 2021г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

  НОВО Обучение в STEM среда ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 30 октомври 2021г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 31.10.2021г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 31 октомври 2021г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

Обучителните курсове се провеждат в електронна среда, синхронно и от разстояние. Ще се използва една от най-удобните и популярни платформи измежду: Zoom/MS Teams или Google classroom (Google meet), в която Вие може да се регистрирате с Вашите email-и (лични или служебни), включително и тези в домейна @edu.mon.bg. За да се изпълнят изискванията за синхронно обучение от разстояние в електронна среда, описани в Наредба 15 на МОН, включително и да имате право да получите удостоверение с квалификационен кредит, то Вие задължително трябва:
- да участвате в обучителния курс;
- да бъдете назначен на длъжност редовен учител;
- да се впишете в електронния присъствен списък, който ще бъде пуснат на самото обучение;
- в неприсъствения ден от курса (вторият ден) да изпълните поставената от обучителя задача и да ни я изпратите на email;
- да си попълните анкетата също в рамките на неприсъствения ден от обучението.

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

   Курсът Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици ще представи в детайли всички теоретични знания и практически умения, които Учителите трябва да формират в децата и учениците, както в детската градина, така и в училище, за да може да спазват правилата за движение по пътищата и по този начин да опазят, както своето здраве и живот, така и здравето и живота на своите приятели. Изискванията в курса са съобразени с нормативните документи и добрите практики за безопасно движение. Курсът е подходящ за Учители, които искат да представят обучението по БДП на техните възпитаници по интерактивен и задържащ вниманието начин. Обучението е за придобиване на знания и умения как интерактивно да се водят часовете по БДП, поддържащ и актуализиращ знанията на Учителя. Обучителният тематичен курс е разработен и на база авторски дидактически методи на д-р Надие Карагьозова - курс по Методика на обучението по БДП за ученици - академия по безопасност /Безопасност на движението по пътищата за детски градини и училища - формиране на пътна култура у подрастващите/.

По време на обучението на тема "Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици" ще се представят:

- всички нужни знания и умения, които трябва Учителят да формира в децата/учениците за безопасно движение по пътищата;

- предложения за интерактивно организиране и провеждане на часовете по БДП;

- дидактически инструменти за задържане вниманието на децата/учениците в часовете по БДП;

- методика на обучението по БДП;

- цялостна организация на обучителния процес по БДП, включително и контрол и оценка на знанията на децата/учениците;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици, с 1 квалификационен кредит.

   Обучителният тематичен курс Въвеждащо обучение по БДП (за нови учители) е подобен на курса "Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици", с тази разлика че е: по-детайлен, подходящ за нови учители и успешно завършилите обучението получават 2 квалификационни кредита.

Участниците завършили успешно курса "Въвеждащо обучение по БДП" получават удостоверение на тема Въвеждащо обучение - методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици, с 2 квалификационни кредита.

   Курсът от ОРЕС-поредицата Оценяване знанията на учениците чрез платформите Google-формуляри и Forms на MS Teams ще представи в детайли как може да създавате тестове (с отворен и затворен отговор), контролни и класни работи чрез платформите Google-формуляри и Forms на MS Teams. Това са платформи, които МОН препоръчва на българските учители да ползват при работата си. По време на този специализиран тематичен курс ще бъдат представени, както основните функции, така и по-специфичните възможности на двата продукта.

По време на обучението на тема "Оценяване знанията на учениците чрез платформите Google-формуляри и Forms на MS Teams" ще се представят:

- всички бутони и менюта на платформите;

- възможностите на платформата за създаване на: тестове, контролни и класни работи;

- опции за разбъркване на въпросите и отговорите, така че всеки ученик да има различна подредба на въпросите и възможните отговори в своя тест/контролно;

- опция за автоматична проверка на теста/контролното и поставяне на автоматична оценка на работата;

- вмъкване на снимки, математически формули и други в приложенията Google-формуляри и Forms на MS Teams;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Оценяване знанията на учениците чрез платформите Google-формуляри и Forms на MS Teams, с 1 квалификационен кредит.

   НОВИЯТ курсът Обучение в STEM среда ще представи всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. STEM обучението е вид интерактивно обучение и неговите добри образователни постижения се оценяват високо, както от учителите и учениците, така и от образователните институции по света, включително и МОН (затова МОН има и специална програма за STEM обучение в училищата). На участниците в курса ще бъдат представени методи на преподаване в STEM-часовете. Не на последно място ще се разгледа и на какви условия трябва да отговаря материалната база на едно STEM-училище, какви съвременни дидактически материали са подходящи за тези занимания, иновативните подходи за преподаване, включително и оценяване. 

По време на обучението на тема "Обучение в STEM среда" ще се представят:

- за кои класове и учебни предмети е най-подходящо STEM обучението?;

- принципи на интегрирания подход и методиката на преподаване по време на STEM обучение;

- компетентностите, които се формират в учениците по време на STEM занимания;;

- влиянието на елементите: образователна среда, учебно съдържание, преподаване, организация и управление на училищните процеси върху STEM обучението;

- добри педагогически практики от STEM центровете по света;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Обучение в STEM среда, с 1 квалификационен кредит.

 

   СУМА:

Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученицис 1 квалификационен кредит - 39 лв./участник

Въвеждащо обучение по БДП (за нови учители)2 квалификационни кредита - 78 лв./участник.

Оценяване знанията на учениците чрез платформите Google-формуляри и Forms на MS Teamsс 1 квалификационен кредит - 39 лв./участник

Обучение в STEM средас 1 квалификационен кредит - 39 лв./участник

Вие може да преведете Вашата сумата по банков път ИЛИ с дебитна/кредитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

Ако Вие ни дарите 39 лв. или 78 лв., то ще Ви включим безплатно в съответния курс. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране.

 

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в описаните по-горе срокове.

Вие ще получите и учебните материали, когато такива са предвидени в курса.

Ако желаете удостоверение с квалификационен кредит, то документът ще Ви бъде изпратен до 15 работни дни, до избран от Вас адрес или офис на Еконт. Куриерските разходи за получаване на Вашата пратка до офис на Еконт е на цена около 4 лв., която доставка се поема от Ваша страна (Вие ще бъдете уведомени по email и SMS за точния ден на пратката Ви).

 

   ЗАЯВКА:

Ако желаете да се включите в нашите интерактивни обучения, то може да заявите Вашето участие (брой участници, данни за издаване на удостоверение и други изисквания) като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

Заявки се приемат до три дни преди всеки курс ИЛИ до изчерпване на местата. 

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
39,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ