menu

Проект "Българско даскало"

Усилията на Колегите от отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" се увенчаха с успех, когато на 3 август 2015г., на специална церемония в гр. София, беше подписан договорът за безвъзмездна финансова подкрепа между ФРГИ и Фондация "КУЗМАНОВ" по проект "Българско даскало". Проектът е финансиран по програма "Дъга" на ФРГИ.  а нашата организация е една от 24 (от общо кандидатсвали 118), които получиха финансиране. "Българско даскало" е проект, който ще се реализира в партньорство с ОУ "Любен Каравелов" - гр. Пещера и ОУ "Св. Климент Охридски" - с. Алеко Константиново.

Фондация „КУЗМАНОВ“, подкрепена по Програма за детско и младежко развитие „Дъга“ на ФРГИ, разработва двугодишен проект на тема „Българско даскало“. В проекта са залегнали дейности за създаване на среда за подобряване на комуникацията между  учители-ученици-родители-местна власт-местни организации и иновативни подходи за социалното включване на  деца и младежи от уязвими групи. Някой да покаже на децата застрашени от отпадане, че оценява заложбите ми (макар и тези заложби към момента да не може да оцени МОН чрез НВО).

В края на проекта сме си поставили за цел да постигнем следните резултати: чрез иновативни дидактически и педагогически подходи да провлечем и задържим в образователната система деца от уязвими групи, заплашени от отпадане от образователната система и последващо социално изключване; намаляване на предразсъдъците на учителите работещи в интеркултурна среда и изграждане на практически умения за по-добра комуникация с родителите; овластяване на ученици, които пълноправно и активно да участват в училищния живот и вземат решения за дейности и въпроси, които ги касаят; привличане на нови родители в родителските клубове/училищните настоятелства и активното им участие при училищните дейности, решаване на конфликти, при задържане на ученици в училище и др.; И не на последно място по-добра комуникация межди местната власт (извън служебните ангажименти),  местния бизнес (подготовка на ученици за нуждите на местния бизнес, кариерно ориентиране) и неправителствения сектор (сформиране на активно гражданско общество, доброволчество, подкрепа на значими местни обществени каузи от страна на учениците и учителите) и др.