menu

Обучителни/квалификационни курсове за учебни заведения

КВАЛИФИКАЦИОННИ/ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА УЧИТЕЛИ
на отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“
 
   Уважаеми Колеги,
   Отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“, изпълнявайки изискванията на закона за Предучилищно и училищно образование, е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация към МОН и получи заповед от Министъра на образоването и науката, с която са одобрени нововите ни обучителни тематични курсове за Учители.
Заповедта на Министъра на МОН е под номер РД09-194/02.02.2018г.

Одобрените програми може да видите в регистъра ИРОПК на МОН като в квадратчето "Наименование на организацията" напишете думата кузманов

Ето и линк към регистъра ИРОПК - РЕГИСТЪР (кликнете с мишката върху думата РЕГИСТЪР).

Заповедта на МОМ може да намерите и в раздел "Документи" на сайта ни.

Списък на одобрените програми:
 
1. Агресията и „беззагубният” метод за разрешаване на конфликти
2. Вербална и невербална комуникация
3. Екип, сформиране на екип и мотивация в екипа (Teambuilding)
4. Емоционална интелигентност
5. Иновативно образование
6. Интерактивни методи на обучение
7. Компютърно моделиране за III клас
8. Мениджмънт на класа
9. Наредба № 16 на МОН за управлението на качеството в институциите
10. Портфолио на детето/ученика
11. Портфолио на Учителя
12. Предприемаческо управление и стратегии
13. Презентационни умения на Учителя
14. Приобщаващо образование
15. Работа в мултикултурна/интеркултурна среда
16. Работа с родителите
17. Стрес и конфликти
18. Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици
  
   Фондация "КУЗМАНОВ" следи за качеството на своите услуги чрез системата ISO 9001:2015 (успешен втори одит) и сигурността на информацията, включително и личните данни, със системата ISO 27001:2017 и GDPR.

От 21.09.2018г. към екипа ни се присъедини и г-н Красимир Стоянов - длъжностно лице за защита на личните данни. Така Фондация "КУЗМАНОВ" отговаря на най-съвременните изисквания за защита на личните данни, съгласно регламента на ЕС 2016/679 (GDPR).

Наистина са малко организациите в България, които прилагат в пълнота изискванията на GDPR, но ние ще продължим да го правим с цел опазване на Вашето спокойствие и Вашата сигурност. Така вече десетките хиляди Учители, които ни се доверяват за техните квалификации, може да бъдат спокойни за качеството на предлаганите от нас услуги и предприетите от нас мерки за опазване на личната им информация, отговарящи на националните и европейски изисквания.

     Всяко едно от обученията включва лекции, упражнения, учебни материали и удостоверение издадено с квалификационни кредити в него и отговарящо на чл. 48, ал. 1, т. 1 от наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
   Продължителност на курсовете: еднодневни, двудневни или тридневни, в зависимост от желанието на клиента. 
Лекторите са квалифицирани психолози и психотерапевти от Фондация „КУЗМАНОВ“, експерти, както и научни работници като асистенти, доктори, доценти и професори от НВУ – гр. Велико Търново .
 
   С оглед на това, че Фондация "КУЗМАНОВ" е неправителствена организация с идеална цел, а не търговско дружество, цените на обученията ни варират от 20 лв. до 60 лв. на човек, в зависимост от продължителността на курса, броят участници, дестинацията и др., т.е. конкретната цена се договаря индивидуално.